Bekymringsmelding

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt. Når du har sagt fra, er det barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp.

Alle offentlig ansatte og en rekke private yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å melde fra til barnevernet hvis de er alvorlig bekymret for et barn.

Her finner du informasjon om hvordan du kan melde bekymringen.

Melde fra til barnevernet - offentlig ansatt

Meld fra her: https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/offentlig

Du har plikt til å melde fra
Alle offentlig ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, uavhengig av om vedkommende arbeider i det offentlige eller i det private, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at

Et barn blir mishandlet i hjemmet
Det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
Når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.
Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten av eget tiltak ved alvorlig bekymring og er et selvstendig og personlig ansvar. Plikten til å gi opplysninger faller ikke bort selv om vedkommende på egenhånd forsøker å avhjelpe.